×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 2/2020

SPRÁVY
1.7.2020
CELOSVETOVÁ PANDÉMIA
Aktuálna situácia na celom svete z dôvodu šírenia sa vírusu, ktorá ovplyvnila tieež územie Slovenska, sa dotkla aj našej obce. Veľa ľudí muselo ostať doma, či už z dôvodu uzavreti a pracovných prevádzok, z dôvodu opatery o svoje deti alebo zo zdravotných problémov. Svoju úlohu počas tejto krízy zohrali aj štátne inštitúcie, ktoré vydávali a priebežne vydávajú nové opatrenia na predchádzanie šírenia vírusu. Z dôvodu nových opatrení počas krízovej situácie Vláda SR rozšírila právomoci aj nám, obecným policajtom. Novelizáciou Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane a Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môžu obecní policajti uložiť za porušenie vydaných opatrení blokovú pokutu na mieste až do výšky 1 000 €. Preto apelujeme na občanov Bernolákova, aby boli zodpovední a vydané opatrenia dodržiavali. Príkladom, že príslušníci OcP Bernolákovo pristupujú k svojej práci zodpovedne, sú aj situácie, kedy porušenia vyplývajúce z aktuálnych opatrení boli zo strany OcP zdokumentované a zaslané na Úrad verejného zdravotníctva SR, či už išlo o otvorené prevádzky v čase zákazu ich otvorenia alebo porušenie zo strany fyzických osôb, ktoré vykonali návštevu sociálnych zariadení aj napriek zákazu návštev v týchto zariadeniach. V jednom prípade bola zo strany OcP uložená bloková pokuta na mieste osobe, ktorá v skupine osôb nemala prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom, šatkou a ani iným obdobným prostriedkom.

SPORY V DOMÁCNOSTIACH
Ako už bolo spomínané, veľa občanov počas pandémie zostalo doma. A práve dlhodobé zotrvanie v domácnosti sa odzrkadlilo v domácom násilí, susedských sporoch a v ďalších proti právnych konaniach. V niekoľkých prípadoch boli hliadky OcP privolané k domácemu násiliu alebo k sporom medzi susedmi. Chceme preto občanov povzbudiť, aby aktuálnu situáciu riešili skôr utužovaním svojich vzťahov či už v domácnosti alebo medzi susedmi, a nie násilím.

PRIESTOR PRE ZLODEJOV
Krízová situácia na celom svete zhoršila situáciu občanom, no poskytla priestor pre zlodejov. V poslednom období hliadky OcP dostali viaceré oznámenia o podozrivých osobách, ktoré sa snažili oklamať starších občanov alebo o osobách, ktoré vstúpili na súkromné pozemky za účelom odcudzenia alebo poškodenia majetku. Dôkazom toho je aj niekoľko situácií, pri ktorých museli zasahovať hliadky OcP Bernolákovo. Počas hliadkovania v obci za bieleho dňa si hliadka všimla v jednom z uzatvorených areálov osobu, ktorá sa tam pohybuje neoprávnene. Z dôvodu podozrenia zo spáchania proti právneho konania hliadka osobu zadržala do príchodu štátnej polície. Po kontrole osoby sa zisti lo, že na osobu bol vyhlásený európsky zatykač. Osobu a vec k riešeniu si prevzala štátna polícia. Nasledujúce dni v tom istom areáli hliadka OcP spozorovala počas noci, ako príslušníci štátnej polície chyti li ďalšie dve osoby, ktoré odcudzili súkromný materiál. Hliadka OcP z toho dôvodu poskytla súčinnosť štátnej polícii, osoby zadržali a predviedli na OO PZ Bernolákovo. Tretia situácia nastala v jednom zo zabezpečených objektov, kedy tri osoby vošli neoprávnene do objektu za účelom krádeže. Našťasti e uvedený objekt bol zabezpečený a alarm, ktorý osoby vyrušil, zabránil v krádeži a osoby odišli s prázdnymi rukami. Preto chceme informovať našich občanov, že zo strany OcP Bernolákovo je tu možnosť napojenia sa na Pult centrálnej ochrany, ktorý už niekoľkokrát zabránil rozsiahlejším škodám na majetku svojich užívateľov. Pre viac informácií sa môžete obráti ť na obecnú políciu Bernolákovo alebo navšơ viť ofi ciálnu webovú stránku OcP Bernolákovo: www.obecnapolicia.sk.

PODOZRIVÉ OSOBY
Obdobná situácia ako spomínané vyššie nastala aj počas jednej z denných služieb, kedy si službukonajúca hliadka OcP všimla tri podozrivé osoby, ako si prekladajú záhradnú techniku na mieste, kde je to nezvyčajné. Po príchode hliadky k osobám sa jedna z osôb dala na útek. Nakoľko mala hliadka podozrenie, že uvedený materiál pochádza z trestnej činnosti , boli ďalšie dve osoby zadržané a odovzdané do rúk štátnej polície k ďalšiemu konaniu.

SLUŽBY OBČANOM
Okrem už spomínaného zabezpečenia svojho majetku na PCO obecnej polície Bernolákovo Vám opäť pripomíname aj službu stráženia osôb formou bezpečnostného SOS tlačidla Seni Angel. Bezpečnostné tlačidlo môžu využiť hlavne staršie osoby, osoby žijúce osamote, osoby so zhoršeným zdravotným stavom, maloleté a mladistvé osoby, ale aj všetky ostatné osoby, ktoré v niektorých situáciách potrebujú pomoc. Dôkazom toho, že SOS tlačidlo Seni Angel nie je bezpredmetné, je aj situácia, kedy hliadka OcP obdržala hlásenie z tlačidla o páde osoby, ktorá mala uvedené tlačidlo pri sebe. Staršia osoba spadla na zem a nemohla sa postaviť. Z toho dôvodu hliadka OcP vyrazila na miesto udalosti podľa GPS súradníc, kde musela hliadka prekonať prekážku, aby sa dostala k osobe, ktorú následne našla na zemi. Osobe poskytla pomoc, nakoľko bola nevládna a nedokázala sa sama postaviť. Nakoniec hliadka privolala na miesto rodinného príslušníka, ktorý si osobu prevzal k opatere.

POHRYZNUTIE PSOM
Takmer v každom článku Vás informujeme o voľnom pohybe psa. Máme dojem, že čím viac na to upozorňujeme, tým častejšie sa práve toto proti právne konanie deje. Dôkazom je ďalšia situácia, kedy bol pes na voľno, bez prítomnosti majiteľa a pohrýzol mladistvú osobu, ktorá musela byť ošetrená na pohotovosti . Hliadkou OcP bol stotožnený majiteľ psa. Počas objasňovania uvedeného skutku bolo zistené, že pes nebol očkovaný ani čipovaný. Preto vyzývame občanov, buďte zodpovední a svojich domácich miláčikov očkujte a zabezpečte im chovný priestor tak, aby nedochádzalo k proti právnemu konaniu. Pohryznutie psom je veľmi nebezpečné a zvlášť vtedy, keď sa jedná o maloleté či mladistvé osoby. Preto upozorňujeme občanov, že pri zistených porušeniach na úseku držania psov budú hliadky OcP tieto porušenia riešiť v zmysle zákona.

VYPAĽOVANIE A SPAĽOVANIE
S letným obdobím prichádza aj obdobie, kedy ľudia začínajú vypaľovať trávu a spaľovať odpad, hlavne zo záhrad. Preto chceme upozorniť občanov, že vypaľovanie trávy a taktiež aj spaľovanie odpadu je zakázané a hlavne nebezpečné! Dôkazom je aj situácia, kedy bola v našej obci vypaľovaná tráva a nekontrolovateľný oheň sa začal šíriť až k rodinným obydliam. Situáciu zhoršil aj prístup k terénu, kedy museli hasiči zasahovať peši a museli byť na miesto privolané hasičské štvorkolky. Taktiež upozorňujeme občanov na spaľovanie či už bioodpadu alebo komunálneho odpadu, ktorý je všeobecne zakázaný. Na uvedený zákaz poukazujú v našej obci aj všeobecne záväzné nariadenia obce, konkr. VZN č. 3/2011 o verejnom poriadku a VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bernolákovo. Nakoľko pôvodca odpadu je povinný v zmysle zákona dodržiavať hierarchiu pri nakladaní s odpadom a zhodnocovať odpad recykláciou, obec Bernolákovo poskytuje pre svojich občanov možnosti zhodnocovať odpad zo záhrad formou smetných nádob na bioodpad alebo odovzdaním bioodpadu v kompostárni na Seneckej ceste v Bernolákove.

spracoval
Ing. Marek Danko
Obecná polícia
Galéria:
Späť