×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 4/2019

SPRÁVY
20.12.2019
VANDALI V OBCI
Letné prázdniny priniesli v obci okrem oddychu školákov aj výstrelky niektorých občanov. Práve počas tohto obdobia hliadka OcP zistila páchateľa, ktorý pravidelne ničil obecný majetok, a to konkrétne lavičky a smetné nádoby v okolí námestia obce. Konaním páchateľa vznikla škoda obci vo výške 244 €, ktorú páchateľ uhradil a následne bol riešený hliadkou OcP v zmysle zákona. K objasneniu uvedeného skutku okrem zúčastnených svedkov dopomohol aj kamerový systém, ktorý nepretržite monitoruje okolie námestia.

ZLODEJI NEZAHÁĽAJÚ
Nakoľko OcP evidovala zvýšený počet krádeží bicyklov zo železničnej stanice v Bernolákove, nastali zo strany OcP opatrenia, kedy hliadky začali vykonávať časté kontroly v nepravidelných intervaloch okolia železničnej stanice. Jeden z prípadov, kedy bol z tohto miesta odcudzený bicykel, sa podarilo hliadke OcP objasniť vďaka tomu, že majiteľka bicykla spozorovala, ako jej bicykel užíva iná osoba. Službukonajúca hliadka podozrivú osobu vypočula a riešila v zmysle zákona. Tento prípad mal našťastie dobrý koniec, nakoľko odcudzený bicykel bol vrátený do rúk majiteľky.

OHROZENÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Obecná polícia za uplynulé obdobie zaevidovala väčší počet udalostí, ktoré sú v rozpore s ochrannou životného prostredie. Hliadka OcP bola privolaná na miesto, kde v jednej z firiem v Bernolákove bola natiahnutá hadica, z ktorej bola vypúšťaná zapáchajúca tekutina, ktorá vytekala na pole, cestu a priľahlé okolie, čo ohrozovalo životné prostredie. Hliadka na mieste zistila, že únik bližšie nešpecifikovanej tekutiny bol vo väčšom rozsahu a z toho dôvodu bol na miesto privolaný pracovník z inšpekcie vôd, ktorý zistil, že zamestnanci firmy sa dopustili protiprávneho konania podľa §21 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Následne tento prípad prevzala inšpekcia životného prostredia. Ďalšia závažná udalosť bola nahlásená hliadke OcP, kedy si občan Bernolákova všimol, ako v lokalite „Žabák“ v toku Čiernej vody sú na hladine ryby, ktoré lapali po vzduchu. Nakoľko hliadka zacítila pach z vody a našla zdroj znečistenia, kontaktovala zamestnancov inšpekcie životného prostredia, ktorí prípad prevzali. Následne hliadky OcP pravidelnými kontrolami zistili, že z niektorých priľahlých pozemkov vyteká odpadová voda priamo do uvedeného toku. Na miesto znečistenia revíru Čierna voda bol privolaný zástupca hospodára z Miestnej organizácie SRZ Senec, ktorý po obhliadke zorganizoval výlov uhynutých rýb, aby sa zistila spôsobená škoda na majetku. Na úseku verejného poriadku za uplynulé obdobie hliadky OcP riešili niekoľko priestupkov podľa §47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch, kedy osoby znečistili verejné priestranstvo komunálnym odpadom. Vo všetkých evidovaných prípadoch bol zistený konkrétny páchateľ, ktorý bol vyzvaný, aby odpad z miesta znečistenia odstránil a následne bol riešený hliadkami OcP v zmysle zákona v blokovom konaní.

PODNAPITÉ OSOBY
V uplynulom období hliadky OcP obdržali zvýšený počet oznamov o osobách značne ovplyvnených alkoholom, ktoré vzbudzovali verejné pohoršenie v blízkosti škôl, detských ihrísk a školských zariadení. Z toho dôvodu sa hliadky zamerali na dodržiavanie VZN obce Bernolákovo č. 3/2011 o verejnom poriadku, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov v blízkosti škôl a pietnych miest, a to do 100 m od týchto zariadení. V troch desiatkach prípadov, kedy sa preukázalo porušenie nariadenia, boli osoby vykázané z miesta a riešené v zmysle zákona.

VOĽNÝ POHYB PSA
Za celý uplynulý rok 2019 obecná polícia eviduje viac než 70 udalostí, v ktorých bol zistený voľný pohyb psa. V niektorých prípadoch sa podarilo hliadkam zistiť majiteľa psa, no v iných prípadoch nakoľko pes nemal čip, musela byť privolaná odchytová služba. Novelizáciou zákona o veterinárnej starostlivosti platí, že od 1. 11. 2019 musí byť každý pes začipovaný. Týmto úkonom dopomôžete tiež tomu, že hliadky OcP budú schopné za použitia čítačky čipov na mieste zistiť majiteľa psa a následne ho vyrozumieť. V opačnom prípade, kedy nie je pes začipovaný a nie je zo strany OcP možné zistiť majiteľa psa, je na miesto privolaná zmluvná odchytová služba, ktorá funguje nepretržite 24 hodín denne a v prípade voľného pohybu psa táto služba psa odchytí a umiestni do karanténnej stanice. Táto služba je samozrejme spoplatnená, preto vo vlastnom záujme začipujte si svojich psov a zabezpečte vaše chovné priestory tak, aby sa predišlo voľnému pohybu vášho psa, nehovoriac o tom, že voľný pohyb psa mimo chovný priestor je priestupkom.

KURIOZITY
Hliadky OcP sa dennodenne stretávajú s rôznymi prípadmi. Okrem vyššie spomínaného voľného pohybu psa sa hliadky stretli aj s kurióznejšími prípadmi, kedy v jednom prípade boli privolané ku voľne pohybujúcim sa kozám, v inom prípade k poníkovi a v neposlednom rade ku stádu oviec ohrozujúcim bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vo všetkých prípadoch sa podarilo zistiť majiteľov uvedených zvierat, ktorí boli poučení a upozornení na to, aby zabezpečili svoje ohrady proti voľnému pohybu svojich zvierat.
ZABEZPEČENIE MAJETKU
Obecná polícia disponuje technológiou 1BOX, ktorá umožňuje monitorovanie objektov, osôb a zariadení. Aj vďaka tejto technológii za rok 2019 obecná polícia v dvoch prípadoch zamedzila spôsobeniu rozsiahlych škôd na nami zabezpečených objektoch. V súčasnosti pripravujeme aj službu zabezpečenia formou tzv. trackeru. Jedná sa o prenosný GPS tracker, ktorým zabezpečíte svoj majetok, materiál alebo stroj. Nakoľko ide o bezpečnostné zariadenie, viac informácií poskytneme na čísle 0918 588 468, alebo na našej webovej stránke www.obecnapolicia.sk, prípadne pre získanie aktuálnych informácii si môžete do svojich mobilných zariadení stiahnuť aplikáciu OPSR.

DUŠIČKY
Ani tento rok nebolo zabezpečenie cintorína zo strany OcP počas Sviatku všetkých svätých výnimkou ako za uplynulé roky. Počas tohto sviatočného dňa hliadky OcP zamerali svoju činnosť na dodržiavanie správneho parkovania, ochrany chodcov na priechodoch pre chodcov a dodržiavanie verejného poriadku vo vnútri cintorína a v jeho okolí. Na záver tejto udalosti môžeme len zhodnotiť, že všetko dopadlo v poriadku a tento deň prebehol v sviatočnej atmosfére.

POLICAJTI PRE OBČANA
Vážení občania, hliadky OcP sú vám k dispozícii nepretržite a ochotné pomôcť v akejkoľvek situácii. O tejto skutočnosti svedčí aj udalosť, kedy bola obyvateľkou Bernolákova vyrozumená hliadka OcP, ktorá žiadala pomoc pre jej imobilného otca, ktorý spadol na zem a sama nemala dostatok síl otcovi pomôcť. Samozrejme bez váhania sa hliadka OcP dostavila na miesto a imobilnej osobe pomohla. Aj táto maličkosť je dôkazom toho, že sme tu pre vás vždy a v rôznych situáciách.

Život a zdravie na prvom mieste
Nakoľko OcP disponuje defibrilátorom v skr.AED, sa všetci príslušníci OcP zúčastnili na kurze prvej pomoci, zameranom práve na použitie tohto prístroja. Školenie príslušníkov OcP zabezpečili záchranári z operačného strediska IZS 112 Bratislava. Kurz bol zakončený praktickou časťou zameranou na poskytnutie resuscitácie a teoretickou časťou, ktorou bol test zo získaných vedomostí. Všetci príslušníci ukončili kurz prvej pomoci úspešne a sú pripravení kedykoľvek zachrániť život. Hľadáme posily Nakoľko potrebujeme posilniť naše rady, hľadáme nových kolegov. Ak máte záujem o prácu v našej zložke, ste bezúhonní, dovŕšili ste vek 21 rokov a viac, máte úplné stredné alebo odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, tak tieto predpoklady sú začiatkom vstupu do nášho tímu. V prípade záujmu o prácu v Obecnej polícii Bernolákovo môžete podať žiadosť s prílohou životopisu osobne v podateľni obecného úradu Bernolákovo alebo zasielať uvedené podklady na emailovú adresu náčelníka OcP: krampl@bernolakovo.sk, prípadne sa informujte na čísle 0918 656 166.

ROK 2019
Rok 2019 je pomaly úspešne za nami a my ho môžeme zhodnotiť pozitívne. Touto cestou sa vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru a v mnohých prípadoch aj za spoluprácu. Ani rok 2019 nie je výnimkou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, o čom svedčí množstvo udalostí presahujúcich počet 2000. Na záver tohto článku Vám chceme popriať, nech Vaše dni veselé sú všetky ako sviatky, prijmite náš úprimný vinš novoročný krátky.

S pozdravom
Ing. Marek Danko, Obecná polícia
Galéria:
Späť