×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 2/2019

SPRÁVY
9.7.2019
PRÁCA OBECNEJ POLÍCIE V DRUHOM ŠTVRŤROKU
Prvý štvrťrok ubehol ako voda, no na rade je ten ďalší. V druhom štvrťroku hliadky OcP riešili prevažne dopravné priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, porušovanie všeobecne záväzných nariadení obce, priestupky na úseku držania psov a v neposlednom rade priestupky spaľovania bioodpadu a iného komunálneho odpadu. Vo väčšine prípadoch bola uložená sankcia na mieste, no našli sa aj výnimky, ktorých uvedené skutky boli odstúpené na správne konanie.

CHODCI NA CHODNÍKU PRE CYKLISTOV
V minulom vydaní časopisu sme upozorňovali na problematiku ohľadom cyklistov na chodníku. Tentokrát upozorňujeme na ďalší problém, a to sú chodci resp. psičkári na cyklochodníku. Obecná polícia obdržala v poslednej dobe nárast sťažností ohľadom chodcov alebo psičkárov, ktorí využívajú cestičky pre cyklistov na prechádzky a venčenie svojich štvornohých priateľov. Konkrétne sa jedná o novovybudovanú cyklotrasu spájajúcu obce Bernolákovo a Novú Dedinku. Práve na tejto cyklotrase evidujeme zvýšený nárast chodcov. Preto upozorňujeme občanov, že uvedená cyklotrasa je označená dopravným značením „C8“ (cestička pre cyklistov), ktorej presné znenie bližšie špecifikuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR, č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Uvedená vyhláška hovorí o tom, že: Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané! Preto žiadame občanov, aby uvedené dopravné značenie rešpektovali a nedopúšťali sa protiprávneho konania prechádzkami a venčením hlavne na cyklotrase medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou

SLUŽBY OBČANOM
Aj v tomto článku vám chceme pripomenúť služby OcP, ktoré sú hlavne pre vás, občanov:
• služba ochrany majetku pripojením na pult centrálnej ochrany (PCO) Obecnej polície
• služba ochrany života a zdravia formou záchranného tlačidla SeniAngel
• aktuálne informácie ohľadne činnosti OcP na webovej stránke www.obecnapolicia.sk
• mobilná aplikácia OPSR pre bezpečnosť občanov obce Všetky dôležité informácie o uvedených službách nájdete na už spomínanej webovej stránke obecnej polície: www.obecnapolicia.sk.

ÚTOK PSA
Počas výkonu služby bola hliadka OcP privolaná k voľnému pohybu psa, ktorý stihol napadnúť a pohrýzť dve osoby a nakoniec ešte poškodil vozidlo štátnej polície. Miestnou znalosťou sa podarilo službukonajúcej hliadke v krátkej dobe vyrozumieť majiteľa psa, ktorý si psa privolal a zavrel na svojom pozemku. Preto žiadame občanov, hlavne majiteľov psov, aby si svoje pozemky zabezpečili proti úteku psa zo svojho chovného priestoru. Hliadky OcP neustále riešia udalosti ohľadom voľného pohybu psa mimo chovného priestoru.

KRÁDEŽE BICYKLOV A KOLOBEŽIEK
Upozorňujeme občanov, že v poslednej dobe Obecná polícia eviduje zvýšený počet krádeží bicyklov a kolobežiek. V obci vznikajú kuriózne prípady, kedy páchateľ na jednom mieste odcudzí bicykel, presunie sa na ďalšie miesto, kde odcudzený bicykel ponechá a z daného miesta odcudzí ďalší bicykel. Taktiež vás chceme informovať, že na oddelení OcP sa nachádza niekoľko nájdených bicyklov a kolobežiek. V prípade, že vám bol odcudzený bicykel alebo kolobežka, informujte sa na oddelení OcP, či sa nenachádzajú práve tu u nás.

PODNAPITÉ OSOBY
S pribúdajúcim teplým počasím sa zvyšuje nárast ležiacich a zranených osôb, ktoré sú častokrát značne ovplyvnené alkoholom. Hliadky OcP s príchodom leta evidujú niekoľko oznamov, kedy boli nahlásené ležiace osoby na cestách, chodníkoch alebo tráve. Pri všetkých týchto prípadoch úradoval alkohol a dokonca v troch prípadoch musela byť na miesto privolaná RZP.

VYLEPOVANIE PLAGÁTOV
Hliadky OcP v poslednom období zaznamenali opäť zvýšený počet vylepovania plagátov na autobusových zastávkach. Preto chceme upozorniť občanov, že autobusové zastávky nie sú miestom pre inzerciu a plagáty. Už v minulých číslach časopisu sme Vás informovali o VZN č. 3/2009, ktoré bližšie ukladá povinnosti pri umiestňovaní reklamných a propagačných stojanov a vylepovaní plagátov v obci Bernolákovo. Práve toto nariadenie zakazuje, okrem iného, umiestňovanie plagátov na autobusových zastávkach. Vo všetkých objasnených prípadoch uvedeného protiprávneho konania bola zo strany OcP uložená sankcia.

ZABRATIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Nakoľko sa v obci čoraz viac budujú nehnuteľnosti , s tým je spojený aj dovoz stavebného materiálu, zeminy, štrku alebo veľkokapacitných kontajnerov, prípadne iného materiálu. Vo väčšine prípadov tento materiál je zo strany obyvateľov obce zložený na verejné priestranstvo, či už ide o cestu, chodník alebo verejnú zeleň. Preto upozorňujeme občanov, že v prípade zloženia akéhokoľvek materiálu na verejné priestranstvo je potrebné si vybaviť na obecnom úrade povolenie. Vyrozumieť obecnú políciu o zložení materiálu na verejnom priestranstve nestačí!

SPAĽOVANIE BIOODPADU
Ako každé jarné obdobie, tak ani tento rok nie je výnimkou pri spaľovaní odpadu zo záhrad. Už sa to stáva pravidlom, že každé jarné obdobie hliadky OcP riešia zvýšený počet udalostí ohľadom spaľovania konárov, kríkov alebo lístia. Preto znova upozorňujeme občanov, že spaľovanie akéhokoľvek odpadu je zakázané a vyzývame vás, aby ste sa nedopúšťali protiprávneho konania zneškodňovaním záhradného odpadu spaľovaním. V obci je zabezpečený vývoz bioodpadu a taktiež sa v obci nachádza kompostáreň, kde je možné uvedený odpad odniesť.

Spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia
Galéria:
Späť