×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 1/2020

SPRÁVY
5.3.2020
AKO NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK
Obecná polícia začala prácu v novom roku v plnom nasadení. Doposiaľ evidujeme takmer dvojnásobne zvýšený nárast udalostí v porovnaní so začiatkom roka 2019. Táto štatistika je dôkazom toho, že v obci rastie počet obyvateľov a taktiež rastie aj vaša dôvera k Obecnej polícii. Veríme, že svojím nasadením tu budeme pre vás počas celého roka.

OCHRANA MAJETKU
Obecná polícia Bernolákovo je pripravená ochrániť váš majetok prostredníctvom napojenia vašej nehnuteľnosti na PCO alebo s využitím prenosného bezpečnostného zariadenia TICK Tracker, a samozrejme, kvalitnou službou stráženia vášho majetku. Bližšie informácie o možnosti ochrany majetku nájdete na oficiálnej webovej stránke www.obecnapolicia.sk, alebo telefonicky na čísle: 0918 588 468. Miestne oddelenie PZ SR informovalo obecnú políciu o vlámaní do rodinného domu a stavby v našej obci, preto svoje zabezpečenie majetku nepodceňujte.

PRÁVOMOCI
S novelizáciou zákona o cestnej premávke a zákona o obecnej polícii chceme informovať občanov, že činnosť obecných policajtov sa rozšírila o ďalšie právomoci. Hliadkam OcP sa zvýšili najmä právomoci pri objasňovaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, napr. riešenie porušenia dopravných zariadení (napr. svetelná signalizácia železničného priecestia...), porušenia dopravných značiek (napr. DZ P2 „Stoj, daj prednosť v jazde“...) alebo porušení zo všeobecnej úpravy cestnej premávky. Konkrétne znenie právomocí nájdete v § 3 ods. 1 písm. f), Zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii. Spomínaný zákon taktiež hovorí o tom, že hliadky OcP sú na plnenie svojich úloh oprávnené využívať zvukové a obrazové záznamy a zaznamenávať priebeh činností a zákrokov. V neposlednom rade chceme informovať občanov a vodičov, že so zvýšením našich právomocí je spojené aj oprávnenie zastavovať vozidlá. Príslušníci OcP sú podľa § 12a spomínanej novelizácie zákona o obecnej polícii oprávnení zastavovať vozidlá alebo v prípade potreby im prikázať smer jazdy. Veríme, že so zvýšením našich právomocí bude možné dôkladnejšie zabezpečovať verejný poriadok v obci.

POMOC OBČANOVI
Dôkazom toho, že sme tu pre občanov aj mimo služby, svedčí prípad, kedy príslušníčka OcP vo svojom osobnom voľne spozorovala, že jej suseda staršieho veku má na plote zavesený už druhý deň plný obedár s jedlom. Nakoľko o svoju susedu mala obavu, vyrozumela službukonajúcu hliadku, ktorá prišla preveriť situáciu. Hliadka sa pokúsila staršej osobe dozvoniť a dovolať, no neúspešne. Z dôvodného podozrenia, že sa osobe mohlo niečo stať, hliadka vyrozumela štátnu políciu, ktorá následne privolala na miesto príslušníkov HaZZ SR. Hasiči vstúpili do objektu, kde našli na zemi ležať uvedenú staršiu osobu, ktorej bola bezodkladne poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP. Aj vďaka všímavosti našej kolegyne v osobnom voľne a bezodkladného riešenia situácie službukonajúcej hliadky a príslušníkov PZ SR, HaZZ SR a ZZS sa podarilo staršiu zranenú osobu včas nájsť a zachrániť. Touto cestou chceme opätovne pripomenúť našim občanom, že v prípade ochrany zdravia svojich blízkych, či už ide o rodičov, starých rodičov, deti alebo aj ochrany života a zdravia samých seba, OcP disponuje službou záchranného tlačidla SeniAngel. Podrobnejšie informácie o uvedenej službe nájdete na oficiálnej webovej stránke www.obecnapolicia.sk alebo telefonicky u náčelníka OcP na čísle: 0918 656 166.

VOĽNÝ POHYB PSOV
Neustála osveta obyvateľstva o zákaze voľného pohybu psov formou článkov ale aj osobne pri výkone služby v našej obci alebo sankcionovanie priestupkov na úseku voľného pohybu psa stále nestačí. Za obdobie necelých dvoch mesiacov od začiatku roka hliadky OcP evidujú až v 37 prípadoch hlásenie o voľnom pohybe psov v uliciach obce. Priemerne takmer každý deň hliadka OcP obdrží hlásenie o voľnom pohybe psa. Žiadame preto majiteľov psov, aby zabezpečili svojim psom chovný priestor tak, aby nedošlo k ich voľnému pohybu. Taktiež chceme požiadať občanov, aby svojich psov začipovali a vyzývame ich, aby mali psov zaevidovaných na obci Bernolákovo, nakoľko im to prikazuje zákon a taktiež VZN obce Bernolákovo č. 7/2017 o podmienkach držania psov. Hliadky sa začnú čoraz viac zameriavať na dodržiavanie právnych predpisov na úseku držania psov a v prípade zistenia opakovaného porušenia predpisov zo strany majiteľov bude v zmysle zákona nútený tvrdší postih týchto majiteľov psov. Voľný pohyb psov je naozaj problémom, čoho dôkazom je aj situácia, kedy na jednej z ulíc pri doručovaní poštových zásielok bola napadnutá zamestnankyňa pošty voľne sa pohybujúcim psom, ktorý ju pohrýzol a spôsobil jej zranenia, ktoré si vyžadovali lekárske ošetrenie. Nakoľko sa majiteľ uvedeného psa dopustil priestupku, osoba páchateľa bola hliadkou OcP riešená v zmysle zákona v blokovom konaní. Chceme pripomenúť držiteľom psov, že v prípade pohryzenia cudzej osoby vaším psom ste podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 282/2002 Z. z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, povinný oznámiť túto skutočnosť obci, kde je váš pes evidovaný. Nezabúdajte na túto povinnosť. Ďakujeme za porozumenie.

MAČKY
Problémom v obci nie sú len psy, ale aj mačky. Dôkazom sú hlásenia o zrazených mačkách alebo nájdených malých mačiatkach, prípadne túlavých mačkách. Preto chceme informovať občanov, že OcP nedisponuje prostriedkami na odstránenie zrazených mačiek alebo odchyt túlavých mačiek. Odstránenie zrazených mačiek z cestnej komunikácie je povinnosťou správcu ciest, nie obecnej polície.

NOVÝ CHODNÍK
Ako ste si mohli všimnúť, v obci sa nám rozrastajú chodníky, ktoré slúžia hlavne pre chodcov a nie na parkovanie motorových vozidiel alebo jazdu cyklistov. Z tohto dôvodu hliadky OcP zvýšia hliadkovanie v okolí chodníkov a budú kontrolovať správne užívanie všetkých chodníkov v obci, nielen tých nových. Každé porušenie ustanovenia bude riešené hliadkami OcP v zmysle zákona.

OBYTNÁ ZÓNA
Aj v súčinnosti s vami občanmi sa hliadkam OcP podarilo nastoliť poriadok v správnom parkovaní vozidiel v obytných zónach. Nakoľko sa ešte stále nájdu občania, ktorí toto porušenie neakceptujú a využívajú na státie vozidiel obytnú zónu, hliadky OcP budú častejšie a prísnejšie v zmysle zákona riešiť toto porušenie. Taktiež touto cestou vám chceme pripomenúť znenie § 21 od. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý okrem iného hovorí aj o tom, že pri vychádzaní z obytnej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim po ceste. V tomto prípade dopravné značenie obytnej zóny nie je duplicitné s iným dopravným značením.

Ing. Marek Danko
Obecná polícia
Galéria:
Späť