×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

O Obecnej polícii

OBECNÁ POLÍCIA

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka (veliteľa) obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia. Činnosť obecnej polície upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úlohy

Medzi hlavné úlohy obecnej polície patrí:
  1. zabezpečovať verejný poriadok v obci
  2. chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
  3. dbať na ochranu životného prostredia v obci
  4. dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
  5. vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
  6. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
  7. oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Výzbroj

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. môžu tvoriť výzbroj obecnej polície len pištole a revolvery. Ako služobné pištole sa používa najmä zbrane Glock 17 a Grandpower K100, ktoré postupne nahrádzajú staršie pištole Čz 75.

História

V roku 2008 na svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo v zložení 11 poslancov :

JUDr. Bečica Stanislav, Ing. Biskupič Matej, Mgr. Buzgovičová Katarína, Černayová Helena, Jurčová Božena, Káčer Miroslav, Kolarovč Marek, Kúty Milan, Mgr. Pipíšková Iva, Švardová Darina, Švrček Vladimír

schválilo nadpolovičnou väčšinou zriadenie obecnej polície Bernolákovo, ktorá začala fungovať 1.5.2008.

Prísaha v roku 2008

(z prava) starosta obce Ing. Poór Ľubomír, náčelník Široký Robert, zástupca náčelníka Krampl Milan