×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Správa o činnosti 2014

Správa o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2014
1. Úvod
Obecná polícia Bernolákovo je poriadkový útvar obce zriadený Obecným zastupiteľstvom v Bernolákove v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Tento poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí, verejného poriadku, ochrane životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení obce.
2. Štatistické vyhodnotenie činnosti Obecnej polície Bernolákovo
V zmysle vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcim obdobím uvádzame prehľady plnenia úloh našich príslušníkov obecnej polície. V tabuľke je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní zistených a riešených príslušníkmi obecnej polície v obci Bernolákovo za rok 2014.
Priestupky za rok 2014
 • §22 na úseku dopravy 174
 • §47, §48 proti verejnému poriadku 136
 • §49 proti občianskemu spolunažívaniu 20
 • §50 proti majetku 57
 • §24 na úseku podnikania 5
 • Voľný pohyb psov a iných zvierat 74
 • Ostatné priestupky 93
Od začiatku pôsobenia obecnej polície Bernolákovo od roku 2008 až do roku 2014 z hľadiska protiprávnych konaní je možné konštatovať, že bol zaznamenaný najnižší počet protiprávnych konaní v minulom roku, čo svedčí o dobrej a stabilnej bezpečnostnej situácii obce Bernolákovo. Za obdobie rokov 2008 až 2014 bolo riešených 2 661 protiprávnych konaní v miestnej pôsobnosti obecnej polície Bernolákovo z toho bolo 1 940 priestupkov riešených v blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty na mieste a blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 26 762,40 EUR. Za rok 2014 predkladáme štatistický prehľad zaznamenaných udalosti riešených priestupkov udelených blokových pokút a vybratej hotovosti príslušníkmi obecnej polície v rokoch 2008 až 2014. Počet priestupkov riešených podľa miesta priestupku, druhu priestupku, výšky pokuty, spôsobu zistenia priestupku, času spáchania priestupku a kategória veku priestupcov.
3. Verejný poriadok za rok 2014
Výkon služby príslušníkov obecnej polície je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a podnetov od starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a od občanov obce Bernolákovo. Obecná polícia nebola určená len na riešenie a objasňovanie priestupkov, ale vykonávala aj nasledovné činnosti. V rámci súčinnosti a spolupráce s policajným zborom SR bolo riešených 64 prípadov. Spolu pôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Bernolákovo. Obecná polícia vykonala 25 kontrol na požívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami, z toho 3 kontroly boli pozitívne. Príslušníci obecnej polície v rámci priameho výkonu služby realizovali aj nasledovné činnosti : monitorovali rizikové oblasti počas prívalových dažďov v oblasti Bielej vody a Čiernej vody. Zabezpečovali doručenie oznamov obyvateľom Bernolákova pri realizácii kanalizácie a budovaní ciest. V 12 prípadoch poskytovali prvú pomoc, prípadne zabezpečili zranenú osobu do príchodu zdravotnej pomoci. Pri bežnej hliadkovej činnosti zaistili 1 osobu, ktorá bola hľadaná v celoštátnom pátraní PZ SR. Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, príslušníci obecnej polície pravidelne spolupracovali s pracovníkmi obecného úradu a to najmä s oddelením životného prostredia, daní a poplatkov, oddelením vnútornej správy a so stavebným úradom. Zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového a spoločenského charakteru, ktoré za účasti príslušníkov obecnej polície prebiehali bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku :
 • Výročie oslobodenia Bernolákova a Ivanky pri Dunaji
 • Perák Grand prix 2014 Bernolákovo
 • Dni obce
 • Procesia
 • Country večer pred kultúrnym domom
 • Archeologický prieskum na hrade Čeklís
 • Hody
 • Noc hradných zrúcanín
 • Slávnostné otvorenie školského roku
 • Výstava psov - Bernolákovský oriešok
 • Lampiónový sprievod a iné
Obecná polícia vykonávala kontroly na voľný pohyb psov, pričom počas týchto kontrol bolo riešených 74 voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa a iných zvierat. Trvalú úlohu plnili príslušníci obecnej polície pri každodennom výkone zameranom na zisťovanie nedostatkov technického charakteru v obci ako napr. nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce poklopy kanalizácie, chýbajúce, alebo poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie, nebezpečné námrazy na cestách a chodníkoch. Následne boli všetky zistené nedostatky oznamované zodpovedným osobám a kompetentným orgánom. Vykonané kontroly na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov na zástavkách autobusov SAD, kde je uvedeným zákonom stanovený zákaz fajčenia bolo počas týchto kontrol zistených 5 priestupkov. Trvalá úloha príslušníkov obecnej polície v rámci zabezpečenia bezpečnosti osôb najmä žiakov pri prechádzaní na priechodoch pre chodcov na Dukelskej ulici v dňoch školského vyučovania v čase od 7.30 do 8.00 hod. Pomerne častou úlohou hliadky obecnej polície bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk pre potreby súdov a exekútorov. Pravidelne sme verejnosti poskytovali prehľad o riešení priestupkov v časopise Bernolák, kde sme aktuálne prezentovali činnosť obecnej polície v rubrike Pod lupou.
4. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém obce Bernolákovo napomáha zabezpečovať obyvateľom obce a jeho návštevníkom pocit bezpečia v uliciach. Využíva sa na ochranu zdravia a majetku občanov a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov obecnej polície. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu. Určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní. Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou obce získavať finančné prostriedky na ďalšie kamery zo štátneho rozpočtu poprípade od iných právnických osôb. V súčasnosti obecná polícia na základe rady vlády SR získala na zakúpenie kamier v štyroch etapách finančné prostriedky vo výške 23 000,- EUR. V roku 2014 bola náčelníkom PhDr. Róbertom Širokým vypracovaná a podaná žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu piatej etapy. Občania aj návštevníci obce sú informovaní v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Prevádzkované kamery sú v činnosti 365 dní v roku a pracujú nepretržite 24 h denne. Počas roku 2014 bolo prostredníctvom obecného kamerového systému zaznamenaných 16 priestupkov. Tieto priestupky boli doriešené blokovými pokutami na mieste, z toho 5 priestupkov bolo za znečistenie verejného priestranstva, 4 priestupky za hrubé správanie a 7 priestupkov proti majetku. V súčasnosti je v rámci kamerového systému funkčných 12 kamier.
5. Pult centralizovanej ochrany
Pult centralizovanej ochrany Obecnej polície Bernolákovo bol zriadený v súlade so Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, slúži v prvom rade na osobnú ochranu obyvateľov ako aj na ochranu majetku obce pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Tento systém monitoruje a prijíma signály o každom narušení elektrického zabezpečovacieho systému v chránenom objekte. K 31.12.2014 bolo na PCO Obecnej polície Bernolákovo napojených spolu 30 objektov, z ktorých 8 objektov patrí obci Bernolákovo. V priebehu roku 2014 vykonali príslušníci obecnej polície 176 výjazdov ku stráženým objektom. Pričom v troch prípadoch došlo k závažnému protiprávnemu konaniu a bolo potrebné zasahovať a zabezpečiť narušený objekt.
6. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2014 príslušníci Obecnej polície v Bernolákove počas priameho výkonu služby museli v jednom prípade použiť donucovanie prostriedky podľa §13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tento zásah bol vyhodnotený náčelníkom obecnej polície ako opodstatnený a vykonaný v súlade so zákonom.
7. Preventívna činnosť Obecnej polície v Bernolákove v roku 2014
V školskom roku 2013/2014 bola vykonávaná prevencia na ZŠ Komenského. Cieľom prevencie je poskytovať konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kde vyhľadať potrebnú pomoc. Prevencia bola vykonávaná formou 10. hodinových prednášok v triedach piateho ročníka. Na Strednej priemyselnej odbornej škole v Bernolákove sa preventista zameral v prednáškach na prevenciu proti nedovolenému požívaniu tabakových výrobkov, alkoholu, drog a iných návykových látok.
8. Strelecká príprava
Strelecký výcvik príslušníkov obecnej polície v roku 2014 bol vykonaný ostrými streľbami v súkromnej strelnici v Bratislave. Na základe dosiahnutých výsledkov v streleckej príprave môžeme konštatovať, že všetci príslušníci, ktorí sa zúčastnili previerky splnili stanovené kritéria.
9. Úsek kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola počas roku 2014 zameraná predovšetkým na plnenie služobných úloh, efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok obecnej polície. Kontrolnú činnosť vykonával náčelník obecnej polície a jeho zástupca. V priebehu roka nebolo zistené závažné porušenie pracovnej disciplíny u našich príslušníkov obecnej polície spojené s priamym výkonom služby. Naopak za vzorné plnenie si pracovných povinností ako aj za výborné výsledky boli niektorí príslušníci obecnej polície finančne odmenení.
10. Ocenenia príslušníkov obecnej polície
V roku 2014 boli navrhnutí náčelníkom PhDr. Róbertom Širokým Združeniu obecných a mestských polícií za záchranu ľudského života traja príslušníci obecnej polície Bernolákovo a to st. inšp. Straka Stanislav, st. inšp. Lonský Peter a st. inšp. Zemko Miroslav.
11. Personálna oblasť
V roku 2014 Obecná polícia Bernolákovo mala 10 príslušníkov. V mesiaci november ukončil pracovný pomer jeden príslušník výpoveďou. Dňa 27.12.2014 bol obecným zastupiteľstvom obce Bernolákovo odvolaný náčelník PhDr. Róbert Široký. Personálny stav k 31.12.2014 tvorilo aktuálne 8 príslušníkov Obecnej polície Bernolákovo.
12. Záver
Obecná polícia Bernolákovo aj v roku 2014 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov obce Bernolákovo. Už viac ako 6 rokov svojej existencie zabezpečuje verejný poriadok v obci Bernolákovo, ochranu majetku, životného prostredia a plní úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení obce. Na záver môžeme konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podarilo udržať bezpečnosť v obci Bernolákovo na dobrej úrovni. Preto i naďalej budú príslušníci obecnej polície plniť prideľované úlohy tak ako doposiaľ. Chce sa i naďalej prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k obecnej polícii, ako aj spolupracovať s občanmi pri plnení základných úloh obecnej polície, kde patrí hlavne ochrana života a majetku všetkých obyvateľov.
Správu o činnosti Obecnej polície Bernolákovo spracoval a predkladá zástupca náčelníka obecnej polície Bernolákovo por. Milan Krampl.