×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Správa o činnosti 2017

Správa o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2017
1. Úvod
Obecná polícia Bernolákovo je poriadkový útvar obce zriadený Obecným zastupiteľstvom v Bernolákove v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Tento poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí, verejného poriadku, ochrane životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení obce.
2. Štatistické vyhodnotenie činnosti Obecnej polície Bernolákovo
V zmysle vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcim obdobím uvádzam prehľad plnenia úloh našich príslušníkov obecnej polície. V tabuľkách je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní zistených a riešených príslušníkmi obecnej polície v obci Bernolákovo za rok 2017. Za obdobie roku 2017 bolo prijatých 480 oznamov od občanov, riešených 2057 udalostí, 297 priestupkov riešených v blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty na mieste v sume 3620,- € a blokom na pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 503,- EUR.
3. Verejný poriadok za rok 2017
Výkon služby príslušníkov obecnej polície je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a podnetov starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a od občanov obce Bernolákovo. Vybudovaním nových lokalít v obci sa určili pravidlá na komunikáciách, kde sú vytvorené obytné zóny, aby sa mohli deti a dospeli cítiť bezpečne na ceste. Tieto ulice boli označené značením obytná zóna IP28a, kde vodič je povinný brať na hrajúce sa deti a chodcov ohľad a ak je to potrebné musí zastaviť vozidlo. Najvyššia rýchlosť jazdy je v obytnej zóne 20 km/hod. V obytnej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak, parkovať sa môže len na vyznačených miestach. V praxi to pre obecnú políciu znamenalo, že mala pred sebou dôležitú úlohu, aby sa dodržiavanie zákona definovaný v predpise č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v § 59 - Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, naplnilo. Obecná polícia vykonávala počas celého roka kontroly na voľný pohyb psov. Aj v tomto roku nám robili starosti majitelia, ktorým sa nepodarilo zabezpečiť psov, aby sa svojvoľne nepohybovali bez označenia v uliciach obce. Pre udržanie poriadku pri zistenom porušení zákona o voľnom pohybe psov bolo vypracované nové VZN o podmienkach držania psov. Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove uvedený návrh VZN schválilo 13.03.2017 uznesením č.18/20/2017. Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2017 je účinné od 5.4.2017. Medzi činnosťami bolo aj zisťovanie majiteľov nepojazdných vozidiel, ktoré zaberali verejné priestranstvo. Po zistení majiteľa, sme takúto osobu vyzvali k odstráneniu vozidla. Medzi pravidelné kontroly máme zahrnuté aj dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov na zástavkách autobusov SAD. Môžem uviesť, že tieto porušenia sa v obci objavujú zriedkavo. Príslušníci obecnej polície pri výkone služby sa zameriavali v obci aj na nefunkčné verejné osvetlenie, poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie. Tieto závady boli oznamované zodpovedným osobám a kompetentným orgánom. V deviatich prípadoch sa podarilo odhaliť páchateľov, ktorí poškodzovali rôzne zariadenia a majetok obce a občanov striekaním a písaním farbou. Spracované početné spisové materiáli o poškodení súkromného a obecného majetku boli odstúpené OO PZ na ďalšie konanie. Zabezpečovali sme verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového a spoločenského charakteru, ktoré za účasti príslušníkov obecnej polície a v spolupráci s policajným zborom SR prebiehali bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. V rámci súčinnosti a spolupráce s policajným zborom SR bolo riešených 32 prípadov. Pri bežnej hliadkovej činnosti sme zaistili dve osoby, ktoré boli hľadané v celoštátnom pátraní PZ SR. Obecná polícia vykonáva pravidelne kontroly na požívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami. Pri jednej z uvedených kontrol boli zistené dve maloleté deti, ktoré sa pohybovali v uliciach obce v nočných hodinách bez zodpovednej osoby. Nakoľko deti nebolo možné odovzdať zákonnému zástupcovi bola informovaná sociálna kuratela, ktorá sa hneď prípadu ujala. V 9 prípadoch hliadky obecnej polície zabezpečovali zranené osoby do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Trvalou úlohou príslušníkov obecnej polície je pre zabezpečenie bezpečnosti osôb, najmä žiakov, pri prechádzaní po priechodoch pre chodcov na Dukelskej ulici v dňoch školského vyučovania. Pravidelné uzamykanie a otváranie areálu pohrebiska obecnou políciou sa osvedčilo ako dobrá voľba pretože sa poškodzovanie hrobových miest potlačilo. Kontrola prevádzkového poriadku pohrebiska bude obecná polícia najmä v nočných hodinách vykonávať aj naďalej. Pomerne častou úlohou hliadky obecnej polície bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk pre potreby súdov. Úlohou obecnej polície nebolo len riešenie a objasňovanie priestupkov, ale vykonávala aj v rámci priameho výkonu služby nasledovné činnosti : zabezpečovali doručenie upomienok obyvateľom Bernolákova z daňového úradu, doručovali označenia o zaplatení vývozu smetných nádob, ktoré vydalo oddelenie životného prostredia. Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, príslušníci obecnej polície pravidelne spolupracovali s pracovníkmi obecného úradu a to najmä s oddelením životného prostredia, daní a poplatkov, oddelením vnútornej správy a so stavebným úradom. Oddeleniu životného prostredia sme boli nápomocní pri odstraňovaní dreviny popadaných stromov. Rubrika ,,Pod lupou" v časopise Bernolák si upevnila svoje miesto, kde obecná polícia predkladá čitateľom tie najzaujímavejšie prípady, ktoré sa stali v obci.
4. Cyklohliadky
Cyklochodník zabezpečujú príslušníci obecnej polície v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja na bicykloch. Zapájajú sa aj pri zabezpečení verejného poriadku pri rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré organizuje obec.
5. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém v obci Bernolákovo prevádzkuje obecná polícia 365 dní v roku a je nutné, aby fungovali nepretržite 24 h denne. Záznamy z kamier slúžia iba pre služobné účely v rámci objasňovania protiprávneho konania a na základe písomnej žiadosti sú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. Vzhľadom na vyťaženosť celého kamerového zariadenia musíme počas roka zabezpečovať servis pre bezporuchový chod osemročných kamier a ich súčastí. V priebehu roka došlo niekoľko krát k celkovému výpadku chodu kamier a riadiacej jednotky z dôsledku opotrebovanosti. Preto bolo nutné zakúpiť nové kamery a výmenou zariadenia obnoviť chod kamier čo sa aj podarilo. Súčasný stav je desať kamier v križovatkách obce a sedem kamier sníma dôležité priestory, ktoré sú majetkom obce.
6. Pult centralizovanej ochrany
Pult centralizovanej ochrany Obecnej polície Bernolákovo je zriaďovaný v súlade so Zákonom č. 564/1991Zb. o obecnej polícii, slúži v prvom rade na osobnú ochranu obyvateľov ako aj na ochranu majetku obce pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Tento systém monitoruje a prijíma signály o každom narušení, hlavne priestory v chránenom objekte. K 31.12.2017 bolo na PCO Obecnej polície Bernolákovo napojených spolu 39 objektov, z ktorých 11 objektov patrí obci Bernolákovo. V priebehu roku 2017 prijali príslušníci obecnej polície 171 hlásení o poplachu. Bolo vykonaných 68 výjazdov ku stráženým objektom. Z uvedeného počtu výjazdov nebol žiadny objekt narušený.
7. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2017 príslušníci obecnej polície počas priameho výkonu služby museli použiť donucovanie prostriedky podľa §13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v štyroch prípadoch. Tieto zásahy boli vyhodnotené náčelníkom obecnej polície ako opodstatnené a vykonané v súlade so zákonom.
8. Preventívna činnosť Obecnej polície v Bernolákove v roku 2017
V školskom roku 2016/2017 bola vykonávaná prevencia na ZŠ Komenského a ZŠ Školská. Cieľom prevencie je poskytovať konkrétne informácie o škodlivom užívaní cigariet, alkoholu a drog. Prevencia bola vykonaná podľa požiadavky vedenia školy. Prevencia je zameraná aj k seniorom. Dôležité je varovať seniorov pred dôverčivosťou voči cudzím ľuďom hlavne pri výskytoch podomového predaja a pri rôznych situáciách, pri ktorých prichádzajú starší ľudia o svoje úspory. Pre zvýšenie bezpečnosti tejto vekovej kategórie obecná polícia začala používať nový program s názvom MP Manager. Je systémom novej generácie, určený mestským a obecným políciám pre priamy výkon a môže pomôcť v krízovej situácii.
9. Strelecká príprava
Strelecký výcvik príslušníkov obecnej polície v roku 2017 bol vykonávaný ostrými streľbami so samonabíjacími pištoľami zn. Glock 17 s kapacitou zásobníku 17 nábojov 9mm Luger, v súkromnej strelnici v Lozorne. Na základe dosiahnutých výsledkov v streleckej príprave môžem konštatovať, že príslušníci splnili stanovené kritéria. Obecná polícia vlastní šesť kusov samonabíjacích pištolí zn. Glock 17.
10. Personálna oblasť
Do pracovného pomeru bola prijatá vo februári príslušníčka obecnej polície so šesťročnou praxou, ktorá bola hneď zaradená do výkonu služby. Personálny stav k 31.12.2017 tvorilo 9 príslušníkov Obecnej polície Bernolákovo.
11. Úsek kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola počas roku 2017 zameraná predovšetkým na plnenie služobných úloh, efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok obecnej polície. Kontrolnú činnosť vykonával náčelník obecnej polície. V priebehu roka boli zistené porušenia pracovnej disciplíny u príslušníka obecnej polície spojené s priamym výkonom služby a preto bolo prehodnotené a upravené jeho osobné ohodnotenie. Naopak za vzorné plnenie si pracovných povinností ako aj za výborné výsledky boli niektorí príslušníci obecnej polície finančne odmenení.
12. Výstrojné súčasti príslušníkov obecnej polície
Pre výkon služby príslušníci OcP používajú služobné motorové vozidlo zn. DACIA Duster bielej farby s farebným vyobrazením podľa zákona č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Pre výkon spojenia používame mobilný telefón značky CAT a pre spojenie hlásení PCO rádiostanice značky Motorola. V roku 2017 sme pokračovali na postupnom prestrojení novými rovnošatami v zmysle vyššie uvedeného zákona.
13. Záver
Obecná polícia Bernolákovo aj v roku 2017 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov obce Bernolákovo. Už viac ako 9 rokov svojej existencie zabezpečuje verejný poriadok, chráni majetok, životné prostredie a plní úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení obce Bernolákovo. Na záver môžem konštatovať, že sa darí udržať bezpečnosť v obci Bernolákovo na dobrej úrovni aj vďaka dobrej spolupráci s oddeleniami PZ SR. Preto i naďalej budú príslušníci obecnej polície plniť zodpovedne prideľované úlohy tak ako doposiaľ. V poslednom období sa na obecnú políciu kladú vyššie nároky na vykonávanie kontroly verejného poriadku a ochranu majetku občanov a obce. Preto sa do ďalšieho obdobia uvažuje s navýšením stavu príslušníkov.
Správu o činnosti Obecnej polície Bernolákovo spracoval a predkladá Milan Krampl, náčelník Obecnej polície Bernolákovo.